Forskning om akupunktur

Broar byggs mellan öst och väst, forskningen hjälper oss förstå.
Internationell forskning styrker akupunkturens effekt.

Under de senaste 20 åren har forskning om akupunktur som medicinsk behandling har ökat kraftigt. Över 13 000 studier har genomförts i 60 länder. Hundratals av dessa studier är meta-analyser. Metaanalys av studier betyder att en mängd av tidigare genomförda studier inom ett specifikt ämne sammanställs och slutsatsen blir en analys och sammanfattning av resultaten.

Ett brett spektrum av kliniska områden har studerats, bland dem tex. behandling av olika former av smärta, cancer, graviditet, stroke, sömnstörningar, inflammation och respiratoriska tillstånd som astma.

Acupuncture Evidence Project har granskat akupunkturens verkningsgrad för 122 behandlingar för över 14 kliniska områden. De fann evidens och nådde fram till slutsatsen att: ”Vår studie fann evidens för akupunkturens verkningsgrad för 117 symptombilder, evidensen för akupunkturens effekt varierar och är större för vissa tillstånd och förhållanden än för andra. Akupunktur anses vara säker i händerna på en välutbildad utövare och har visat sig vara kostnadseffektiv under vissa förhållanden. Kvaliteten och kvantiteten av forskning kring akupunkturens verkningsgrad ökar.”

Se även nedan sammanfattning från Acupuncture Evidence Project om symptom och effekten av akupunktur på dessa. Läs mer på www.evidencebasedacupuncture.org

Forskning och projekt i Sverige

I Sverige har ett fåtal studier om akupunktur genomförts. Forskning som håller god kvalitet är både tidskrävande och kostsam Svenska Akupunkturförbundet TKM strävar efter mer forskning om akupunktur.
För att detta ska bli möjligt förutsätts att allmänna medel tillgängliggörs, liksom tillgång till donationer från privata givare.

Vi ser gärna jämförande studier mellan olika behandlingsmetoder som används inom offentligt finansierad sjukvård och akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin. Vi efterfrågar också hälsoekonomiska studier. God hälsa på grupp- och individnivå medverkar till bättre samhällsekonomi. Förkortad sjukfrånvaro på grund av bättre hälsa är väsentlig. Som exempel på ett intressant forskningsområde är en jämförande studie mellan patienter som erhållit konventionell smärtlindring och en grupp där konventionell smärtlindring kompletteras med akupunktur och ännu en grupp som får konventionell behandling kombinerat med sensorisk stimulering vara intressant.

World Health Organisation – om akupunktur och komplementärmedicin

WHO förordar att Alternativ och Komplementär medicin, däribland Traditionell Kinesisk
Akupunktur/ Klassisk Akupunktur integreras i sjukvårdssystemet. Syftet är bland annat att
värna ordens resurser, men också att den moderna medicinen tenderar att bli allt mer kostsam

och därför inte kommer att bli tillgänglig för ett stort flertal av jordens befolkning.
Antibiotikaresistens och opioidkris gör att andra metoder för behandling av
infektionssjukdomar och smärttillstånd behöver undersökas. Bland de traditionella formerna av medicin finns resurser som ännu inte utforskats tillräckligt. Den traditionella kinesiska medicinen är en av de behandlingstraditioner som har goda förutsättningar att ge bättre hälsa för stora folkgrupper.

WHO har listat sjukdomar, symptom och andra tillstånd för vilka det finns evidens för god effekt av akupunktur. Standard Acupuncture Nomenclature

X